Hi!

This is a friendly ping :) I'm sending an updated patchset, I built the following store paths on x86_64 to make sure there are no regressions:

/gnu/store/5mh7vxaaclnh11aprsql6b40hgickmjc-python-sphinx-theme-builder-0.2.0b1
/gnu/store/v12ns2lbyr2a4iagyvjzgala1p4g2qx8-python-cplot-0.9.3
/gnu/store/b9fb35pg45gxd8chzsawk1qddsyqfkh9-python-mdit-py-plugins-0.4.0
/gnu/store/fp1y833b7k02x0fbrf8304clwx1abykq-python-pyvista-0.42.3
/gnu/store/ymiq9p2zy0agam64qaczwh4bflcfbwp5-python-pytorch-lightning-2.0.2
/gnu/store/qx17ipkk3zfhb3p58vbxia5jfcwy012a-python-vaex-core-4.13.0
/gnu/store/lxj3wfcg5nd35fja437qi80njpvaszl1-python-enoslib-8.0.1
/gnu/store/pgbjawlsb3liw9b09ncdilnbaymj97l5-trinityrnaseq-2.13.2
/gnu/store/zb004yxxff9104wlvqp4f3iswrhrfxq9-pelican-4.7.2
/gnu/store/9rrdfiarnv0i48ql0fn7baqd7rl2chyd-clikan-0.2.1-1.55ab29e
/gnu/store/imdaffwaxn17x4z4nii0j1361g16sp4x-python-markdown-it-py-3.0.0
/gnu/store/wjjsa5gnni4xhjv0pyrp0whxmhkcs8lc-python-jupytext-1.15.2
/gnu/store/wjjsa5gnni4xhjv0pyrp0whxmhkcs8lc-python-jupytext-1.15.2
/gnu/store/by20s2xdvavjcgljqpmp37slx4dvcn9p-pigx-sars-cov-2-0.0.9
/gnu/store/2f5h7ahyqkr0mrs2k4lkrflvaazcdvw8-httpie-3.2.1
/gnu/store/gkardnjhnddxdxhkabxxvi5qc3rbx42f-python-textual-0.47.1
/gnu/store/61gbzbgdp3xj9p8bg1z70mlmidjfw0zq-python-spacy-3.5.3
/gnu/store/fpvw7hb32n1xqxa7w4m18n7hr9d2v76g-python-pytest-cookies-0.7.0
/gnu/store/9bhr9dvfsvp4xl9xgbgkl3dgd5bj7nzf-python-quadpy-0.16.10
/gnu/store/pzf3nkc8gsdd0ckqsw8aa5br47yqkp3j-python-pygmsh-7.1.17
/gnu/store/hkpdwjspwhgc568yp543pgy4sck9f733-python-rich-13.7.0
/gnu/store/b3y6nzc1aswq45y3kk72dza6fk9nxi92-python-pythonanywhere-0.12.1
/gnu/store/lj8x1sfyzlqcsw9ml71368dqa3zzpcy5-pigx-0.0.3
/gnu/store/gkardnjhnddxdxhkabxxvi5qc3rbx42f-python-textual-0.47.1


Thank you for your time,


giacomo